Bima Bungkus (Bahasa Jawa dan Indonesia)


 Duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire  ponang jabang bayi kang awujud bun Bima Bungkus (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Jejer Ngastina. Duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ana sanjata kang tumawa kanggo mbedah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus, sanadyan amung lelamisan, bakune arsa nyirnaaken si bungkus. Wisiking dewa sang bungkus den bucal ing alas Krendawahana..

jejer hastina. sangat berduka prabu pandu dan dewi kunti karena kelahiran anak jabang bayi yang ebrwujud terbungkus. tak ada senjata yang mampu untuk memecah bungkus. kurawa juga ikut membantu selalu ingin mecah bungkus walopun cuma omong doangan saja, malah tujuan utamanya penegn membunuh snag bayi itu sendiri. dapat wangsit dewata bayi bungkus dibuang di hutan krendawahana

Ing pertapan Wukir Retawu Bagawan Abiyasa kasowanan Raden Permadi kang kaderekaken repat punakawan.  “Kanjeng Eyang, kadi pundi nasibipun Kakang Bungkus, sampun sawetawis warsa mboten wonten suraos ingkang sae, bab menika Eyaang, andadosaken duhkitaning Kanjeng Ibu Kunti…”

di pertapaan wukir retawu begawan abyasa kedatangan raden permadi yang dikuti oleh punakawan.
“kakek bagaimana nasib kakak bungkus, sudah sampe beberapa tahun tak ada kabar baik mengenai ini eyangg, menjadikan dukanya ibu kunti”

Tartamtu Sang Winasis kang pancen luber ing pambudi sampun pirsa apa kang dadi lakon.
“Putuku nggeeer, Permadi, mangertiya jer kakangmu nembe nglakoni karmane, ing tembe kakangmu Si Bungkus bakal dadi satriya utama, lan bakal oleh apa kang sinebut wahyu jati…”

tentu saja sang winasis yang emmang dipenuhi oleh budi luhur sudah mengetahui apa yang jadi lelakon.
“cucuku ngger, permadi, mengertilah kalo kakakmu lagi menjalani karmanya, di kemudian hari kakamu si bungkus akan jadi satria utama dan bakal emndapat apa yang disebut wahyu jati”

Anane Si Bungkus ndadekake gegering suralaya. Bumi gonjang ganjing kadya binelah, samodra asat.
Ing Suralaya, Batara Guru nimbali Gajahsena, putra sang batara kang awujud gajah, kinen mecah si bungkus saengga dadi sejatining manungsa. Sang Guru ugi angutus Dewi Umayi kinen nggladhi kawruh babagan kautaman marang si bungkus.

adanya bungkus menjdikan gegernya suralaya. bumi gonjang ganjing seperti dibelah. lautan menjadi kering. di suralaya batara guru memanggil gajah sena putra sang batara yang berwujud gajah untuk memecah si bungkus sehingga menjadi sejatining menungso. sang guru juga mengutus dewi umayi untuk melatih tentang kautaman kepada si bungkus

Purna anggennya peparing ajaran marang si bungkus, Dewi Umayi aparing busana arupa cawat bang bintulu abrit, ireng, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong, lan kuku Pancanaka.

setelah memebrikan pengajaran kepada si bungkus, dewi umayi memberikan buana berupa cawet bang bintulu merah, itam, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong dan kuku pancanaka.

Salajengipun, Gajahsena mbuka bungkus. Pecahing bungkus dados sapatemon kekalihipun, kagyat dados lan perangipun. Binanting sang Gajahsena. Sirna jasad sang gajah. Roh lan daya kekiatanipun manjing jroning angga sang bungkus.

selanjutnya gajahsena membuka bungkus, pecahnya bungkus jadi ktemunya keduanya, kaget lalu terjadi perang. dibantinglah gajah sena. sirna jasah gajah. roh dan daya kekuatanya manjing dalam badan si bungkus

Praptene Betara Narada.
Si Bungkus tumakon marang Sang Kabayandewa, “Heemmm, aku iki sopoh?”

datanglah bhatara narada,
si bungkus bertanya pada sang kabayadewa,”heeem, aku ini siapa?
“Perkencong, perkencong waru doyong, ngger, sira kuwi sejatine putra nomor loro ratu ing Amarta Prabu Pandudewanata. Sira lahir awujud bungkus, lan kersaning dewa sira kudu dadi satriya utama…, lan sira tak paringi tetenger Bratasena ya ngger…”

perkencong perkencong waru doyong, ngger kamu itu sejatinya putra nomer dua dari raja dimarta prabu pandu dewanata. kamu lhir berwujud bungkus, dan kemauan dewata kamu menjadi satria utama, dan kamu kukaish nama bratasena ya ngger”

Rawuhipun Ratu saking Tasikmadu kang nyuwun senjata pitulungan marang Bratasena kinen nyirnakaken raja raseksa aran Kala Dahana, Patih Kala Bantala, Kala Maruta lan Kala Ranu. Para raseksa sirna. Sekakawan kekiatan saking raseksi wau nyawiji marang Raden Bratasena, inggih punika kekiatan Geni, Lemah, Angin lan Banyu.

datanglah ratu dari tasikmadu yang meminta pertolongan kepada bratasena untuk emnyirnakan raja raksesa bernama kala dahana. patih kala bantala, kala maruta dan kala ranu. para raksasa sirna. dan semua kekuatan para raksasa tadi menyatu dlm tubuh raden bratasena, itulah kekuatan api, tanah, angin dan air